ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


OBRA REPARACIÓN CUNETA REVESTIDA EN PAZO ( CASTROFEITO) E OUTRO . DTC 93

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Reparación cuneta revestida en Pazo ( Castrofeito ) e outro
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:48.139,49 EUROS ( Valor estimado :39.784,70 euros, IVE: 8.354,79 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 18/11/2014
Licitador - COSMALCA SL 
oferta - 47.900 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 47.900 € ( IVE incluido)

CONTRATO OBRA MELLORA CAPA DE RODAXE CAMIÑO CASTROFEITO A BUDIÑO E OUTRO

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Mellora capa de rodaxe camiño Castrofeito a Budiño e outro
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 85.571,97 ( Valor estimado : 70.720,64 euros, IVE: 14.851,33 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/11/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 83.500 € ( IVE INCLUIDO )
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 83.500€ ( IVE incluido)

CONTRATO DE ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA

CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTOE DEFENSA XURÍDICA

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de asesoramento e defensa xurídica
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 65.340 €
Valor estimado 54.000 €
IVE - 11.340 €
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  JOSE MANUEL ROIBÁS VÁZQUEZ
OFERTA PRESENTADA: 54.000 € ( sen IVE)
11 ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 10/09/2014
EMPRESA:  JOSE MANUEL ROIBAS VÁZQUEZ
IMPORTE TOTAL : 65.340 euros

CONTRATO SERVIZO DE XESTIÓN DO PUNTO LIMPO

CONTRATO DE SERVIZO DE XESTIÓN DO PUNTO LIMPO

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de xestión do punto limpo
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 9.631,95€/ ano e o custo unitario por volumen e tipo de residuos tratados durante a sús vixencia , fixase aos efectos de establece a garantia e determinar o valor estimado do contrato en 25.000 €/ ano
IVE - 9.261 €
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles  dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  SERVICIOS OBRAS Y LIMPIEZAS S.A
OFERTA PRESENTADA: 49.900,05  €

CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO

CONTRATO DE SERVIZO DE  ASESORAMENTO TÉCNICO

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de asesoramento técnico
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 21.279,30 €
Valor estimado 17.586,20 €
IVE - 3.693,10€
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  ESTUDIO TÉCNICO GALEGO S.A
OFERTA PRESENTADA: 19.999,50
12. ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 31/07/2014
EMPRESA: estudio técnico galego
IMPORTE TOTAL : 19999,50 euros

contrato de xestión, montaxe e organización festa do galo 2014

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DO GALO 2014

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa do Galo 2014
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 32.407,41 (sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; D. José Manuel Carreira López concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal
11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - 08/07/2014
LICITADOR - RESTAURANTE A MAGDALENA SL
OFERTA: 32.407,41 €
12. ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 21/07/2014
EMPRESA: Restaurante A Magadalena SL
IMPORTE: 32.407,41 euros (IVE excluido)

contrato de xestión , montaxe e organización festa maiores 2014

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa dos Maiores 2014
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación - tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 31.428 € (SEN IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP e  no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS - 2º  día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Dirección Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
D. Manuel Taboada Vigo, Presidente
Dna  Vanessa Dominguez Casal , vogal
D. Pablo Martín Fernández Castro, secretario da mesa e vogal
D. Enrique Castro Suárez vogal
Dna  Mº Mercedes Vazquez Rodeiro , vogal
11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - 08/07/2014
LICITADOR - RESTAURANTE A MAGDALENA SL
OFERTA: 31.428 €

SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

CONTRATO DE SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA.- Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO.- Contrato de servizo de rozas de pistas
3.-TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO.- Procedemento negociado sen publicidade
4.-TIPO DE LICITACIÓN- 53.361 EUROS
Valor estimado: 44.100 euros
IVE: 9261 euros
5.- GARANTIAS ESIXIDAS: Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN: Non se esixe
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS- Na casa consistoria no prazo de cinco días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8. MESA DE CONTRATACIÓN: Non
9. DATOS DA ENTIDADE ADXUDICATARIA: Concello de O Pino, Pedrouzo, Arca 15821 O Pino- Teléfono 981511002- Fax 981511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 19/06/2014
LICITADOR .- ALCOMTE GALICIA SL
OFERTA PRESENTADA: 39.690 € ( SEN IVE)
11.- ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
ADXUDICATARIO - ALCOMTE GALICIA, SL
IMPORTE: 39.690 € ( SEN IVE)

CONTRATO DE OBRAS POS 2014

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Estrada Local en Gradamil e outros
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:79.108,11EUROS ( Valor estimado : 65.378,60 euros, IVE: 13.729,51 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 05/06/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/06/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 65.206,61 € ( SEN IVE)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 78.900€ ( IVE incluido)

CONTRATO OBRAS POS 2014

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Estrada Local de N-547 a DP 6601 ( O Pino ) e outros
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:72.212,80 EUROS ( Valor estimado : 59.000 euros, IVE: 12.232,80 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 05/06/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/06/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta -59.504,13 € ( SEN IVE)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
Adxudicatario - COSMALCA , SL
Oferta 72.000 €
Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information