ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO DE OBRA

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA: Reforma de vestiarios e aseos de público no campo de fútbol de reboredo.

 TRAMITACIÓN: ORDINARIA

 PROCEDEMENTO: PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE.

 ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 217.791,39.-€+45.736,19.-€ (IVE)

 ORGANO DE ADXUDICACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

DATA DE ADXUDICACIÓN: 21/10/2015.

 ADXUDICATARIO: OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL

 DOMICILIO: PARQUE EMPRESARIAL DE SIGÜEIRO-PARCELA 56 A.  15688- OROSO (A CORUÑA)

 IMPORTE: 214.239,67.-€+44.990,33.-€ IVE

 

ANUNCIO ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRO E SUBSTITUCIÓN DE ALUMEADO POR EQUIPOS LED

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 24.330,92.-€ (IVE engadido)
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/08/2015.
ADXUDICATARIO: electricidad cruceiro, SL
DOMICILIO:  parque empresarial de arzúa, parcela 9
IMPORTE  ADXUDICACIÓN:  24.000,00.-€ (IVE  engadido)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRO E CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO NA PARROQUIA DE BUDIÑO : LUGAR DE CAMPO E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 69.904,74.-€ (IVE engadido)
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/08/2015.
ADXUDICATARIO: electricidad cruceiro, SL
DOMICILIO:  parque empresarial de arzúa, parcela 9
IMPORTE  ADXUDICACIÓN:  69.700,00.-€ (IVE  engadido)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRO E CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO NA PARROQUIA DE GONZAR: LUGAR DE BEIRÁN E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:   70.881,90.-€ (IVE engadido)
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/08/2015.
ADXUDICATARIO: electricidad cruceiro, SL
DOMICILIO:  parque empresarial de arzúa, parcela 9
IMPORTE  ADXUDICACIÓN:  70.580,00.-€ (IVE  engadido)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRO E CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO NA PARROQUIA DE MEDIN E BUDIÑO: LUGAR DE LA TORRE E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 59.894,5 .-€ (IVE engadido)
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/08/2015.
ADXUDICATARIO: electricidad cruceiro, SL
DOMICILIO:  parque empresarial de arzúa, parcela 9
IMPORTE  ADXUDICACIÓN:  59.700,00.-€ (IVE  engadido)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN: SUBMINISTRO E CAMBIO DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO NA PARROQUIA DE LARDEIROS E GONZAR: LUGAR DE DOMES E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 63.394,26.-€ (IVE engadido)
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/08/2015.
ADXUDICATARIO: electricidad cruceiro, SL
DOMICILIO:  parque empresarial de arzúa, parcela 9
IMPORTE:  63.050,00.-€ (IVE  engadido)

OBRA: “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO”

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria que tivo lugar o día 14/08/2015  acordou por unanimdiade, en relación coa obra “Reforma de vestiarios e aseos de público no campo de fútbol de Reboredo, previa reunión da mesa de contratación, o seguinte:

A)          Participantes excluídos:

EMPRESAS EXCLUÍDAS

MOTIVOS EXCLUSIÓN

GALITEC

NON PRESENTOU NIN DECLARACIÓNS APROPIADAS DE ENTIDADES FINANCEIRAS NIN XUSTIFICANTES DE EXISTENCIA DUN SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR RISCOS PROFESIONAIS (ART. 75.1. a) TRLCSP

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA

A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SOBRE D NON RESPONDE O PREGO DE CLÁUSULAS

COPCISA SA

NON PRESENTOU NIN DECLARACIÓNS APROPIADAS DE ENTIDADES FINANCEIRAS NIN XUSTIFICANTES DE EXISTENCIA DUN SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR RISCOS PROFESIONAIS (ART. 75.1. a) TRLCSP

EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR (EXCOMEL)

TANTO O SOBRE A COMO O SOBRE D NON RESPONDEN O PREGO DE CLAUSULAS

B) Participantes admitidos segundo orde decrecente de méritos:

             -ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-  OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (OVIGA)

-  UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SAU

-  CONSTRUCCIONES OREGA SL

-  NEMESIO ORDÓÑEZ SA

-  ANTONIO FRAMIÑAN CONSTRUCCIONES SL

-  CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL

-  CYS HISPANIA

-  SERGONSA SERVICIOS SL

-  CONSTRUCCIONES TARRIO SL

-  JSTOP OBRAS Y SERVICIOS

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda invitar a:

            -ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-  OBRAS Y VIALES DE GALICIA SA (OVIGA)

-  UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SAU

Para presentar os sobres B e C no prazo de quince días a contar dende ó recibo da invitación, de conformidade có establecido no prego de claúsulas administrativas.

COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN OBRA "REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO"

Presidente

D. Manuel Taboada Vigo (Alcalde-Presidente do Concello)

Vogais:

D. Oscar Pidre Mosquera (redactor do proxecto da obra)

D. Manuel Canabal Ferro (Concelleiro de Vías, Obras e Medio Ambiente)

Dª Mª del Carmen Antelo Lodeiro (Secretaria-Interventora do Concello)

Secretario:

D. Pablo Martín  Fernández Castro (Arquitecto Municipal)

REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO

ANUNCIO LICITACIÓN DA OBRA: REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO.

 

A Xunta de Goberno Local,en sesión extraordinaria que tivo lugar no día da data,  acordou a contratación da obra “Reforma de vestiarios e aseos de público no Campo de Fútbol de Reboredo” mediante procedemento negociado con publicidade.

I. Obxeto do contrato: A execución da obra “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO”

II. Tipo de licitación: 263.527,58.- € (IVE engadido)

III. Dependencia onde estará de manifesto o expediente administrativo: Secretaría  do Concello de O Pino, Rúa do Concello, s/n. 15821. De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

IV. Prego de Cláusulas administrativas que rexen o contrato: O Prego de Cláusulas Administrativas particulares para a adxudicación do presente contrato de obra, procedimiento negociado con publicidade foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 01/07/2015, e publicado no perfil do contratante: www.concellodeopino.com

V. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato, excluido o IVE.

VI. Lugar e prazo de presentación de proposicións: No rexistro Xeral do Concello de O Pino en horario de atención ó público, ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, no prazo de dez días contados dende o día seguinte á publicación do presente anuncio no BOP.

 

O Pino, a  17 de xullo de 2015.

O Alcalde,


PÓDESE DESCARGAR O PROXECTO NO SEGUINTE ENLACE:

https://www.dropbox.com/sh/yriohptbia1wodo/AADiwgCOsOkopHwz68WKisSPa?dl=0


PÓDESE DESCARGAR O PLIEGO-TIPO NO SEGUINTE ENLACE: 

Pliego-reforma vestiarios e aseos de público no campo de futbol de Reboredo
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf)SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf 17287 Kb
Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information