CONTRATO DE SERVIZOS ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2018. EXPEDIENTE CS 3.2018

Anuncio de adxudicación no Perfil do Contratante

De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local celebrada o día 2 de xullo de 2018, foi adxudicado o contrato de SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº CS 3.2018, por procedemento aberto simplificado abreviado cuxa formalización se publica para os efectos do artigo 154 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público -LCSP 2017-.

O acordo de adjudicación pódese consultar do documento adjunto con nome "Anuncio adxudicación servicio organización festa dos maiores 2018"


Anuncio de licitación no Perfil do Contratante De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de xuño de 2018, aprobouse o expediente de contratación de servizos de organización da Festa dos Maiores 2018, por procedemento aberto e tramitación simplificada abreviada, así como o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de servir de base á licitación. 1. PODER ADXUDICADOR: 1.1.- Nome: Concello de O Pino 1.2.- Código de Identificación Fiscal: P1506700B 1.3.- Dirección: Rúa do Concello s/n 1.4.- Localidade: O Pino (A Coruña) 1.5.- Código Postal: 15.821 1.6.- Código NUTS: ES111 1.7.- Teléfono: 981 511002 1.8.- Fax: 981 511123 1.9.- Sede electrónica: https://sede.opino.gal/es/ 1.10 Perfil do Contratante: http://www.concellodeopino.com 2. ACCESO AOS PREGOS DE CONTRATACIÓN: Poderanse consultar no perfil do contratante do Concello de O Pino, podendo acceder ao mesmo a través da dirección: http://www.concellodeopino.com. _3. TIPO DE PODER ADXUDICADOR E PRINCIPAL ACTIVIDADE EXERCIDA: 3.1.- Tipo: Administración Pública 3.2.- Actividade Principal: Administración Local. 4. CÓDIGO NUTS DEL LUGAR PRINCIPAL DE ENTREGA OU DE EXECUCIÓN: - ES111 5. DESCRICIÓN DA LICITACIÓN: NATUREZA E ALCANCE DOS SERVIZOS: - SERVIZO DE ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº CS 3.2018 - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 31.482,00.- euros. - IVE: 3.148,20.-€. - IMPORTE TOTAL DO CONTRATO: 34.630,20.- 6.- CÓDIGO CPV: 55321000-6 e 55322000-3 7.- PROHIBICIÓN DE VARIANTES: Non se admitirán variantes. 8.- DURACIÓN DO CONTRATO: - DURACIÓN: 14 de xullo de 2018 9.- TIPO DE PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN: Procedemento aberto simplificado abreviado 10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: Oferta económica, calidade dos materiais empregados no servizo, e medios persoais. 11. PRAZO PARA A RECEPCIÓN DE OFERTAS: 10 días naturais contados a partires do día da publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante. 12. DIRECCIÓN Á QUE DEBERÁN TRANSMITIRSE AS OFERTAS OU SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN As ofertas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de O Pino, sito na Rúa do Concello s/n.- 15821.- O PINO, en horario de atención ao público, de 08.30 h a 14.00 h. 13.- DATA, HORA E LUGAR DE APERTURA DAS OFERTAS Data: 29 de xuño de 2018 Hora: 12.30 h Lugar: Salón de Plenos do Concello de O Pino O Pino, 19 de xuño de 2018 O ALCALDE-PRESIDENTE, Manuel Taboada Vigo
Estás en Xestións Contratación CONTRATO DE SERVIZOS ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2018. EXPEDIENTE CS 3.2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information