Novas

Benestar en balnearios 2016 da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia

Benestar en balnearios 2016 da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

Dirixido a persoas de máis de 60 anos ou pensionistas de máis de 55.

Prazo de solicitude ata o 7 de marzo de 2016.

Máis información e presentación de solicitudes no Servizo Social Comunitario deste concello os luns a venres de 8:30 a 14:30

Convocatoria deste programa no DOG (Diario Oficial de Galicia


III TROFEO DE CICLISMO CONCELLO DE O PINO

O domingo 28 de febreiro celebrarase no Concello de O Pino a terceira edición do Trofeo de Ciclismo do Concello de O Pino, unha proba da Federación Galega de Ciclismo organizada polo Clube Ciclista Asociación Galega de Ciclistas e que formará parte da I Challenge de Ciclismo C.C.A.G.C. .

As probas disputaranse nas categorías Máster 30, Máster 40, Máster 50 e 60 e realizaranse sobre un percorrido de 69,2 km a partir das 10:30 horas da mañán.

Esta proba será puntuable para a I Challenge de ciclismo C.C.A.G.C. , a cal constará de tres probas, que se celebrarán na comarca de Santiago de Compostela e nas cales se poderá participar de forma independente en cada unha delas.

Os lugares de devanditas probas son: 

 • O Pino (28/02/2016) 
 • Touro (03/04/2016) 
 • A Estrada (24/04/2016)


Poden consultar máis información na páxina web da CC Asociación Galega de Ciclistas (http://ccasociaciongalegadeciclistas.com/ ).

ABERTO O PRAZO PARA AS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de accesio aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional para 2016.

REQUISITOS:
 • Ciclo grao medio: Ter 17 anos ou cumprilos no ano 2016.
 • Ciclo grao superior: Ter 19 anos ou cumprilos no ano 2016, e dispor dun título de técnico en grao medio.
DATAS DE PROBAS:
 • Ciclo de grao medio: 25 de maio do 2016.
 • Ciclo de grao superior: 20 de abril de 2016.
PRAZO:
 • Grao medio: Do 04/04/2016 ao 15/04/2016.
 • Grao superior: Do 15/02/2016 ao 26/02/2016.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Deberán presentarse nos Institutos de Educación Secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.

Convocatoria e anexos de solicitude en arquivos adxuntos:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (Anexos grao medioPDF.pdf)Anexos grao medioPDF.pdf 960 Kb
Descargar este adjunto (Anexos grao superiorPDF.pdf)Anexos grao superiorPDF.pdf 971 Kb
Descargar este adjunto (AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf)AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf 1000 Kb

SUBVENCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DE FIESTRAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concede subvencións para a renovación de fiestras.

BENEFICIARIOS: As persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños.

CONTÍA: Máximo de 100 €/m2 de oco, cuns límites de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso. No caso de comunidades de propietarios ou edificios de vivendas, a axuda máxima será de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso co máximo de 50.000 € por edificio.

PRAZO DE SOLICITUDES: Comeza o 1 de marzo e ata o 30 de setembro de 2016 ou ata que se esgote o crédito.

TRAMITADOR DAS SOLICITUDES: As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de tramitalas.

Na páxina web da xunta: http://ceei.xunta.gal/portada
estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras do Plñan Renve de fiestras.

Ver información da convocatoria en arquivo adxunto:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf)CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf 744 Kb

CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro.
Para poder participar nas probas as persoas interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:
 1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
 3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/2016 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
Os prazos de matrícula serán:
 • Convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 18 de marzo de 2016, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.
As persoas matriculadas na primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Ver convocatoria e impresos de solicitude en arquivos adxuntos:

SOLICITUDE DE PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR FILLOS/AS A CARGO MENORES DE 3 ANOS


MANUEL TABOADA VIGO, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE O PINO

INFORMA


ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PRESTACIÓN ECONÓMICA PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS/OS A CARGO, MENORES DE TRES ANOS PARA O ANO 2016


BENEFICIARIOS

-Persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2016 (nados entre o 2.1.2013 e o 1.1.2016, incluídos) e que, durante o ano 2014, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a teñan presentado de forma voluntaria.

-No caso de fillos/as adoptados ou acollidos entre o 31 de decembro de 2014 e o 31 de decembro de 2015, a prestación poderase conceder durante os tres anos posteriores á data da inscrición no Rexistro Civil ou, cando esta non sexa necesaria, a partir da data da resolución xudicial ou administrativa que a declare.

TIPO DE AXUDA E CUANTÍA

 1. Cando sexa a primeira filla ou fillo: 360 euros.
 2. Cando sexa a segunda filla ou fillo: 1.200 euros.
 3. Cando sexa a terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400 euros.


SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN

-As solicitudes e documentación estarán disponibles na guía de procedementos e servizos que está no enderezo

http://www.xunta.es/resultados-da-guia-de-procedementos. Así mesmo, poderán solicitar a información e obter a solicitude dirixíndose aos Servizos Sociais do Concello antes do remate de prazo.

LUGAR E PRAZO E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo para presentación de solicitudes remata o 7 de marzo de 2016.

-As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica, a través de sede electrónica de Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, para a presentación das solicitudes será necesario o D.N.I. electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

-Opcionalmente tamén poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da LRX-PAC.

-A documentación complementaria poderase presentar electrónicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal, tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares ou rexistros establecidos no artigo 38.4 de lei LRX-PAC

O Pino, 27 de xaneiro de 2016

O Alcalde,CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA - TOURO

RedeXiana2 :: PROGRAMA ACCION FORMATIVA

Este curso está enmarcado dentro do programa RedeXiana2 da Deputación da Coruña no que O Concello de O Pino está integrado. Realizárase no Concello de TOURO de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, cunha duración total de 570 horas, das cales 330 son teóricas + 40 de orientación laboral e 200 de prácticas en empresas. O curso comezará no mes de febreiro (data por concretar)

Trátase dunha acción convenidada coa Xunta de Galicia a través da cal as persoas que rematen axeitadamente a fomración terán acceso ao certificado de profesionalidade correspondente ao NIVEL 1 de cualificación. 

Os contidos do curso son;

 • Realizar operacións auxiliares para a preparación do terreo, sembra e plantación de cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares para o rego, abonado e aplicación de tratamentos en cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares nos coidados culturais e de recolección de cultivos e no mantemento das instalacións en explotacións agrícolas.

Ás persoas interesadas en participar esixiráselle o certificado de escolaridade ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o luns 15 de febreiro. As persoas interesadas deberán aportar os seguintes documentos:

 1. Fotocopia de DNI ou do NIE no seu caso.
 2. Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego debidamente actualizada.
 3. Certificado ou volante de empadroamento no Concello de O Pino.
 4. Informe de Vida Laboral actualizado (emitido no mes no que se realiza a inscrición).
 5. Copia compulsada da titulación mínima requerida que lle da acceso á formación
A maiores da documentación mencionada, as persoas que se atopen ou posúan algunha situación especial deberán acreditar tal situación mediante a presentación de documentación adicional seguinte:

 • Inmigrante non comunitario: Tarxeta de residencia vixente con autorización para traballar.
 • Emigrante retornado/a: Baixa consular vixente (2 anos dende a súa emisión), expedida pola Oficina Consular española na que estivese inscrito/a
 • Minoría étnica: Informe de Servizos Sociais Municipais.
 • Discapacitado/a: Certificado de Minusvalía debidamente actualizado, expedido polo órgano competente.
 • Responsable de persoas dependentes: Informe de Servizos Sociais Municipais e Certificado de Convivencia
 • Problematicas socio- familiares: Informe de Servizos Sociais Municipais
 • Persoa que volve ao mercado laboral: Informe de Vida Laboral e Informe dos Servizos Sociais Municipais
 • Perceptor/a RISGA: Resolución de concesión da axuda.
 • Primeiro Emprego: Informe de Vida Laboral.
Para realizar a inscrición deberán dirixirse á Oficina de Desenvolvemento Local.

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) concede subvencións para a instalación de equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

Os conceptos subvencionables son:
 • Custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extración de cinzas)
 • Resto de accesorios da instalación
 • Custo de sistema de almacenamento e alimentación do combustible
 • Custo de montaxe e conexionado
 • IVE, cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IV
CONTÍA: A intensidade máxima de axuda será do 50%, calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación

O prazo de solicitude comeza o 1 de febreiro e finaliza o 1 de marzo de 2016. As entidades colaboradoras adheridas ao programa, e dicir, os establecementos de venda, serán as encargadas de realizar a venda, tramitar a solicitude e instalar os equipos.

Información sobre as entidades colaboradoras adheridas: 

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2016/ficha_renovables2016_0002.html

Normativa en arquivo adxunto

XVIII Concurso de Disfraces de Entroido do concello de O Pino

Domingo 7 de febreiro a partir das 17:00 horas na Praza do Concello.

Noraboa os gañadores do XVII Concurso de Carteis onde poden participar todos os nenos/as empadroados no concello de 3 a 17 anos.

Grazas a todos/as pola vosa participación.Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (BASES_CONCURSO_entroido_2016.pdf)BASES_CONCURSO entroido 2016BASES_CONCURSO entroido 201628 Kb
Estás en Novas

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information