Desenvolvemento Local

APERTURA PRAZO SOLICITUDE DE GRUPOS DA REDE CULTURAL

Aberto o prazo dende o 31 de marzo ata o vindeiro 20 de abril, ámbolos dous incluídos, para solicitar á Deputación da Coruña actuacións dos grupos inscritos na Rede Cultural.

Poderá ver as bases no seguinte enlace: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/12/05/2014_0000013193.pdf

AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE OBRIGATORIAMENTE DE XEITO TELEMÁTICO A TRAVES DA PÁXINA WEB DA DEPUTACIÓN:
 alt src=http://concellodeopino.com/images/stories/rde%20cult.jpg

APERTURA PRAZO SOLICITUDE PROBAS AVALIACIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE

A Consellería de Traballo e Benestar mediante resolución do 26 de febrero de 2015, convoca as probas de avaliación en competencias clave para poder acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional para o emprego. (DOG, 16 de marzo de 2015).

Os destinatarios destas probas son aquelas persoas que non poden acceder á formación dos certificados profesionais por non ter a formación académica requirida.

Convócanse probas nos dous niveis de cualificación profesional 2 e 3, nas seguintes competencias clave:
• Comunicación en Lingua Galega.
• Comunicación en Lingua Castelá.
• Comunicación en Lingua Estranxeira (inglés).
• Competencia Matemática.
Calendario do procedemento

Datas

Prazo de presentación de solicitudes

Desde o día seguinte da publicación desta resolución no Diario Ofi­cial de Galicia ata o 10 de abril de 2015

Publicación da lista provisional de admitidos

7 de maio de 2015

Presentación de alegacións

Ata o 12 de maio de 2015

Publicación da lista definitiva de admitidos

20 de maio de 2015

Realización das probas:

Competencias clave de nivel 2

Competencias clave de nivel 3

Os dous niveis o día 23 de maio de 2015

Publicación dos resultados provisionais das probas

6 de xuño de 2015

Presentación de reclamacións

Ata o 10 de xuño de 2015

Publicación dos resultados definitivos das probas

20 de xuño de 2015


Presentación de solicitudes e prazo
Enlace da convocatoria e na que se pode descargar a solicitude:

1.  A participación nestas probas deberá formalizarse presentando unha solicitude se­gundo o modelo do anexo I desta resolución, dirixida ao Instituto Galego das Cualifica­cións. 

2. O prazo para presentala é a partir do día seguinte á publicación desta resolución no DOG ata o 10 de abril de 2015.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150316/AnuncioCA05-050315-0008_gl.pdf


CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN NAS PROBAS DE GRADUADO EN E.S.O

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria mediante publicación no DOG do 21 de xaneiro, convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos.

Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, número 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008)

4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2014/15 nas ensinanzas de edu­cación secundaria ordinaria ou no segundo curso dun programa de cualificación profesio­nal inicial.

Os prazos de matrícula serán:

·Convocatoria de maio: 16 de marzo ao 27 de marzo de 2015, ambos os dous incluídos.

· Convocatoria de setembro: 1 ao 10 de xullo de 2015, ambos os dous incluídos.


Dependendo do primeiro apelido do alumn@, as solicitudes irán dirixidas a:
- Apelido entre a letra A e a letra L: IES San Clemente, rúa San Clemente, s/n, 15705 Santiago de Compostela.
- Apelido entre a letra M e a letra Z: IES Rosalía de Castro, rúa San Clemente, 3, 15705 Santiago de Compostela.

A normativa poderá descargala na seguinte ligazón:
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0164-140115-0001_gl.pdf
O formulario de solicitude en: https://sede.xunta.es e picar o código de procedemento: ED540AACTIVIDADE FORMATIVA DE PODA


Aberto o prazo para anotarse para a actividade formativa de poda de árbores e froiteiras. Terá lugar o día 28 de marzo en horario de 10:00-14:00 horas no Centro Sociocultural “Luis Seoane” en Arca, sendo a formación maioritariamente práctica. Non se admitirán máis de 10 persoas por orde de inscrición. No caso de formarse outro grupo fixarase outra data para a súa realización.
Terán preferencia os empadroados/as no Concello de O Pino.

XORNADA INFORMATIVA DECLARACIÓN DE ALÉRXENOS EN ALIMENTOS

Coa entrada en vigor do regulamento 1169/2011 o pasado 14 de decembro de 2014, é de obrigado cumprimento para todos os establecementos que sirvan alimentos ao consumidor final,  informar aos seus clientes sobre os alérxenos que conteñen os seus alimentos.

Establecementos interesados: Restaurantes, bares, comedores públicos, centros de ensinanza, panaderías, pastelerías, carnicerías, pescaderías, tendas de chucherías...

PLAN EMPREGO XUVENIL

PICA NA SEGUINTE LIGAZÓN:

http://planempregoxuvenil.xunta.es/

CURSO OBTENCIÓN CERTIFICADO MANIPULADOR ALIMENTOS

PRAZO DE INSCRICIÓN: 4 DE MARZO

INSCRICIÓN ACCIÓNS FORMATIVAS PARA DESEMPREGADOS/AS

Ante a recente convocatoria de axudas da Consellería de Traballo e Benestar para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015, e antes de formalizar a solicitude por parte deste concello de dous dos cursos máis demandados, recomendamos aos interesados e interesadas pasen polo Concello para comunicar qué cursos dos propostos lles interesaría participar.

CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 1:
Para aos cursos formativos de nivel 1, non esixen nivel académico:
 
 • Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais
 • Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 
CURSOS CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2:
 
 • Atención sociosanitaria á persoas dependentes en Institucións Sociais
 • Confección e publicación de páxinas web
 • Administración e Xestión
 
Para acceder a estos cursos de nivel 2 deberá cumprir algún dos seguintes requisitos:
 
 • Ter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.
 • Ter un certificado de profesionalidade do mesmo nivel do módulo ou módulos formativos e/ou do certificado de profesionalidade a que desexa acceder.
 • Ter un certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superado as correspondentes probas de acceso convocadas polas administracións educativas
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou 45 anos.
 • Ter o certificado de apto nas competencias necesarias para acceder aos certificados de profesionalidade de nivel 2 de cualificación correspondente, a través da superación das probas de avaliación en competencias clave convocadas pola Consellería de Traballo e Benestar.
 
As persoas interesadas que cumpran algún dos requisitos mencionados , deberán pasar pola Oficina de Desenvolvemento Local do Concello para comunicar o interese nalgún destes cursos, antes do 20 de febreiro de 2015.

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS PARA A REMUDA COMERCIAL

A Consellería de Economía e Industria publica a ORDE do 20 de xaneiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial.

As subvencións teñen por obxecto facilitar a remuda comercial dos pequenos comerciantes individuais autónomos que transmitan o seu negocio a un terceiro.

Para ser beneficiario da subvención o comerciante deberá ter unha idade mínima de 64 anos cumpridos na data en que se presente a solicitude, estar dato de alta no réxime de traballadores autónomos da Seguridade Social nos últimos dez anos de forma ininterrompida e ter cotizado á Seguridade Social un período previo tal que lle permita completar o período de carrencia exixido para causar dereito á pensión de xubilación, polo menos, ao chegar á idade ordinaria de xubilación e que figure inscrito no Rexistro Galego de Comercio ou ter solicitada a inscrición con anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Contía da subvención:
- 800,00 € para os transmisores que teñan a idade ordinaria para causar a pensión de xubilación.
- 800,00 € mensuais para os transmisores que non teñan acadado a idade ordinaria de xubilación ata o último mes en que cumpran a idade ordinaria de xubilación legalmente establecida, contados desde o mes seguinte á resolución de concesión.
- 2.000 € para o adquirente do negocio comercial.

Prazo de solicitude: 31 de agosto de 2015.

Para + info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150128/AnuncioCA04-210115-0004_gl.pdf

INSCRICIÓN NO PROGRAMA DE GARANTÍA XUVENIL

O programa de Garantía Xuvenil en Galicia enmárcase dentro da Estratexia de Emprendemento e Emprego Xuvenil que pretende facilitar o acceso aos moz@s de idades comprendidas entre os 16 anos e 24 anos, ou menores de 30 anos no caso de persoas con un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, ao mercado de traballo.

Así, a Xunta de Galicia vai a poñer en marcha un catálogo de medidas axustadas aos distintos perfís de moz@s entre 16 e 24 anos e persoas menores de 30 anos cunha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, que contempla actuacións para mellorar a empregabilidade, facilitar a inserción no ámbito laboral, promover o emprendemento e mellorar a súa situación dentro do mercado de traballo.

As medidas vertébranse en torno a catro eixes principais:

- Mellora da intermediación: Orientación laboral, información laboral e acompañamento, actuacións con axencias de colocación, etc.
- Mellora da empregabilidade: Programas formativos, programas de adquisición de experiencia e prácticas non laborais en empresas.
- Estímulos á contratación: Incentivos á contratación indefinida, á contratación temporal así como á transformación de contratos temporais en indefinidos compatibles coas bonificacións das cotizacións á Seguridade Social para as empresas que contraten mozos inscritos no sistema nacional de Garantía Xuvenil.
- Fomento do emprendimento: Entre as que se inclúen axudas para a creación do propio posto de traballo xa sexa de forma individual como traballadores ou traballadoras autónomas ou xa sexa de forma colectiva constituíndo cooperativas.

Estes son os requisitos que debes cumprir se queres participar no programa:

- Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se encontren en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
- Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
- Ter máis de 16 anos e menos de 25, ou menos de 30 anos no caso de persoas cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 por cento, no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
- Non ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
- Non ter recibido accións educativas que leven consigo máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
- Non ter recibido accións formativas que leven consigo máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
- Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil.

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil débense cumprir os requisitos establecidos e acceder ao ficheiro do Sistema de Garantía Xuvenil para inscribirse.

Pica na seguinte ligazón para saber as distintas opcións de inscrición: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

Información de contacto

Teléfono: 881 99 57 00

Email:  Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo


Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information