Desenvolvemento Local

ABERTO PRAZO PARA O 2º CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

ÁBRESE UN NOVO PRAZO PARA INSCRIBIRSE NO 2º CURSOS DE "MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS"


DATA DE REALIZACIÓN DO CURSO: Do 4 ao 8 de abril.


HORARIO: De 16:00- 21:00 horas.


LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL "LUIS SEOANE"

PARA PODER ASISTIR Ó CURSO É IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO PREVIAMENTE.


INSCRICIÓNS: Oficina de Desenvolvemento Local na casa do Concello. Teléfono: 981.511.002.


PREZO: 40 € + 8.83 € (taxas da Xunta de Galicia). Efectuarase o 1º día de curso. Total: 48,83 €

ABERTO O PRAZO PARA O CURSO DE MANIPULADOR DE PRODUTOS FITOSANITARIOS

alt

ABERTO O PRAZO PARA AS PROBAS DE ACCESO AOS CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas de accesio aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional para 2016.

REQUISITOS:
 • Ciclo grao medio: Ter 17 anos ou cumprilos no ano 2016.
 • Ciclo grao superior: Ter 19 anos ou cumprilos no ano 2016, e dispor dun título de técnico en grao medio.
DATAS DE PROBAS:
 • Ciclo de grao medio: 25 de maio do 2016.
 • Ciclo de grao superior: 20 de abril de 2016.
PRAZO:
 • Grao medio: Do 04/04/2016 ao 15/04/2016.
 • Grao superior: Do 15/02/2016 ao 26/02/2016.
PRESENTACIÓN SOLICITUDES: Deberán presentarse nos Institutos de Educación Secundaria onde se impartan ciclos formativos de formación profesional ou centros integrados de formación profesional.

Convocatoria e anexos de solicitude en arquivos adxuntos:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (Anexos grao medioPDF.pdf)Anexos grao medioPDF.pdf 960 Kb
Descargar este adjunto (Anexos grao superiorPDF.pdf)Anexos grao superiorPDF.pdf 971 Kb
Descargar este adjunto (AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf)AnuncioG0164-030216-0001_gl.pdf 1000 Kb

SUBVENCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DE FIESTRAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria concede subvencións para a renovación de fiestras.

BENEFICIARIOS: As persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre inmobles do sector residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños.

CONTÍA: Máximo de 100 €/m2 de oco, cuns límites de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso. No caso de comunidades de propietarios ou edificios de vivendas, a axuda máxima será de 3.000 € por vivenda unifamiliar/piso co máximo de 50.000 € por edificio.

PRAZO DE SOLICITUDES: Comeza o 1 de marzo e ata o 30 de setembro de 2016 ou ata que se esgote o crédito.

TRAMITADOR DAS SOLICITUDES: As entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de tramitalas.

Na páxina web da xunta: http://ceei.xunta.gal/portada
estará dispoñible unha listaxe de entidades colaboradoras do Plñan Renve de fiestras.

Ver información da convocatoria en arquivo adxunto:
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf)CONVOCATORIA FIESTRAS.pdf 744 Kb

CONVOCATORIA PARA INSCRICIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro.
Para poder participar nas probas as persoas interesadas deberán cumprir os seguintes requisitos:
 1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.
 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.
 3. Non estaren inscritas para a superación das materias de 4º curso de educación secundaria obrigatoria establecidas no artigo 7, apartado 5 da Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008).
 4. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2015/2016 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.
Os prazos de matrícula serán:
 • Convocatoria de maio: do 7 de marzo ao 18 de marzo de 2016, ambos os dous incluídos.
 • Convocatoria de setembro: do 1 de xullo ao 8 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.
As persoas matriculadas na primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Ver convocatoria e impresos de solicitude en arquivos adxuntos:

CURSO ACTIVIDADES AUXILIARES EN AGRICULTURA - TOURO

RedeXiana2 :: PROGRAMA ACCION FORMATIVA

Este curso está enmarcado dentro do programa RedeXiana2 da Deputación da Coruña no que O Concello de O Pino está integrado. Realizárase no Concello de TOURO de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas, cunha duración total de 570 horas, das cales 330 son teóricas + 40 de orientación laboral e 200 de prácticas en empresas. O curso comezará no mes de febreiro (data por concretar)

Trátase dunha acción convenidada coa Xunta de Galicia a través da cal as persoas que rematen axeitadamente a fomración terán acceso ao certificado de profesionalidade correspondente ao NIVEL 1 de cualificación. 

Os contidos do curso son;

 • Realizar operacións auxiliares para a preparación do terreo, sembra e plantación de cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares para o rego, abonado e aplicación de tratamentos en cultivos agrícolas.
 • Realizar operacións auxiliares nos coidados culturais e de recolección de cultivos e no mantemento das instalacións en explotacións agrícolas.

Ás persoas interesadas en participar esixiráselle o certificado de escolaridade ou equivalente.

O prazo de inscrición remata o luns 15 de febreiro. As persoas interesadas deberán aportar os seguintes documentos:

 1. Fotocopia de DNI ou do NIE no seu caso.
 2. Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego debidamente actualizada.
 3. Certificado ou volante de empadroamento no Concello de O Pino.
 4. Informe de Vida Laboral actualizado (emitido no mes no que se realiza a inscrición).
 5. Copia compulsada da titulación mínima requerida que lle da acceso á formación
A maiores da documentación mencionada, as persoas que se atopen ou posúan algunha situación especial deberán acreditar tal situación mediante a presentación de documentación adicional seguinte:

 • Inmigrante non comunitario: Tarxeta de residencia vixente con autorización para traballar.
 • Emigrante retornado/a: Baixa consular vixente (2 anos dende a súa emisión), expedida pola Oficina Consular española na que estivese inscrito/a
 • Minoría étnica: Informe de Servizos Sociais Municipais.
 • Discapacitado/a: Certificado de Minusvalía debidamente actualizado, expedido polo órgano competente.
 • Responsable de persoas dependentes: Informe de Servizos Sociais Municipais e Certificado de Convivencia
 • Problematicas socio- familiares: Informe de Servizos Sociais Municipais
 • Persoa que volve ao mercado laboral: Informe de Vida Laboral e Informe dos Servizos Sociais Municipais
 • Perceptor/a RISGA: Resolución de concesión da axuda.
 • Primeiro Emprego: Informe de Vida Laboral.
Para realizar a inscrición deberán dirixirse á Oficina de Desenvolvemento Local.

SUBVENCIÓNS PARA EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA

O Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) concede subvencións para a instalación de equipamentos que utilicen biomasa como combustible.

Os conceptos subvencionables son:
 • Custo do equipamento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extración de cinzas)
 • Resto de accesorios da instalación
 • Custo de sistema de almacenamento e alimentación do combustible
 • Custo de montaxe e conexionado
 • IVE, cando non sexa recuperable conforme a lexislación nacional sobre IV
CONTÍA: A intensidade máxima de axuda será do 50%, calculada en función da potencia instalada e do tipo de instalación

O prazo de solicitude comeza o 1 de febreiro e finaliza o 1 de marzo de 2016. As entidades colaboradoras adheridas ao programa, e dicir, os establecementos de venda, serán as encargadas de realizar a venda, tramitar a solicitude e instalar os equipos.

Información sobre as entidades colaboradoras adheridas: 

http://www.inega.es/subvencions/subvencions/Energiasrenovables/2016/ficha_renovables2016_0002.html

Normativa en arquivo adxunto

SUBVENCIÓNS PARA RENOVACIÓN DE CUBERTAS E REHABILITACIÓN DAS FACHADAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, concede subvencións para a renovación de cubertas con tella cerámica e rehabilitación con granito das fachadas.

A contía da subvención será do 40% dos custos totais subvencionables (55 € por m2,  no caso de cubertas) e no caso das fachadas cun máximo de 12.000 € por vivenda unifamiliar illada e de 40.000 € por edificio de vivendas en bloque.

O prazo de solicitudes comeza o 20 de xaneiro ata o 20 de abril de 2016, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

Información na Dirección Xeral de Enerxía e Minas a través de:

http://economiaeindustria.xunta.es ou ben nos teléfonos: 981 95 70 92 ou 981 95 72 59.


Máis información das convocatorias nos arquivos adxuntos

CURSOS CARNÉ APLICADOR PRODUTOS FITOSANITARIOS

Según o disposto no RD 1311/12 dende o  26 de novembro do 2015 o carnet Básico de aplicador de produtos fitosanitarios é obrigatorio para os agricultores que realizan tratamentos fitosanitarios na propia explotación. Tamén se expedirán para o persoal auxiliar da distribución que manipule produtos fitosanitarios.


A través do Plan de formación continua no agro galego 2016, a Xunta organiza accións formativas no agro como son os cursos de usuarios profesionales de produtos fitosanitarios, entre eles están:

1.- Cursos de NIVEL BÁSICO para obter o carné de aplicador de produtos fitosanitarios.

2.- Cursos para RENOVACIÓN do carné de NIVEL BÁSICO de aplicador de produtos fitosanitarios.


Os interesados na realización de calquera deles poden pasar pola Oficina Agraria Comarcal de Arzúa para solicitalos, anexando copia do D.N.I. en ámbolos dous casos, e nos casos de renovación, a maiores, fotocopia do carnet de nivel básico caducado e as taxas de renovación.


Para coñecer a demanda de estes cursos e a súa posterior planificación, anotarse na Oficina Agraria de Arzúa antes do 27 de xaneiro de 2016.OFICINA AGRARIA COMARCAL DE ARZÚA

Tel.: 981 500 062

CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS DEPUTACIÓN PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

A Deputación Provincial da Coruña convoca subvencións dirixidas ás entidades privadas sen ánimo de lucro para a realización de actividades e investimentos de promoción económica, culturais, deportivas, servizos sociais e entidades asociativas agrarias labregas durante o ano 2016.

As subvencións deberán tramitarse obrigatoriamente de xeito telemáticos, a través da páxina web da Deputación da Coruña:https://www.dicoruna.es/subvencions/

Para poder tramitar as subvencións, as entidades deberán dispoñer dun enderezo de correo electrónica e certificado dixital ou DNI electrónico da Presidencia e Secretaría da propia entidade.

O prazo para a presentación de solicitudes remata ás 14:00 horas do 15 de xaneiro de 2016.

Enlace directo ás convocatorias das subvencións BOP 25 de novembro de 2016: http://bop.dicoruna.es/bopportal/ultimoBoletin.do;jsessionid=CAE48694FF7812C811CBCB530528FA79Enlace Bases Reguladoras común para todas as entidades BOP 18 de novembro de 2016:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/11/18/2015_0000011148.pdf

Tamén poderán descargar as convocatorias nos arquivos que se xuntan:

Estás en Novas Desenvolvemento Local

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information