Contractor Profile


In order to ensure transparency and public access to information regarding the contractual activity of the Council of O Pino, it becomes available to all stakeholders present profile of contracting, in accordance with the provisions of Law 30/2007 of Public Sector contracts.


ANUNCIO DE ADXUDICACION E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS: REFORMA DE VESTIARIOS E CUBERTA DE CANTINA EN CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: Obra

b. Descrición: “Reforma de vestiarios e cuberta de cantina en campo de fútbol de Reboredo”

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212290-5

     d. Medio de publicación do anuncio de licitación: publicación de anuncio en prensa.

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 56.818,18 euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 56.818,18.-€, Importe IVE: 11.931,82.-€. Importe total: 68.750,00.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 07/07/2017

b. Formalización do contrato: 19/07/2017

c. Contratista: TABOADA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL

  d. Importe de adxudicación. 56.107,95 euros , Importe IVE: 11.782,67.-€. Importe   total: 67.890,62.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e puntuación respecto ao   programa de traballo , plan de control de calidade e reducción de prazos.

LICITACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ANÚLASE ESTA LICITACIÓN

ANUNCIO ADXUDICACION OBRAS PAS 2015

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 57.033,53.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN:56.000,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL DE BUDIÑO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 38.316,62.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: OVIGA SL SL

DOMICILIO: Parque empresarial de Sigüeiro- Parcela 56 A- 15688 OROSO

IMPORTE ADXUDICACIÓN:37.420,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A IGREXA E CEMITERIO DE PEREIRA”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 35.103,87.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: OVIGA SL SL

DOMICILIO: Parque empresarial de Sigüeiro- Parcela 56 A- 15688 OROSO

IMPORTE ADXUDICACIÓN:37.420,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACONDICIONAMENTO EXTERIOR EN LOCAL SOCIOCULTURAL DE SANTISO, PARROQUIA DE CASTROFEITO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 87.970,36.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 87.266,60 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  43.486,63 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 42.182,03 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  60.276,72 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.468,41 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE INFANTIL EN PRAZA DE FORCAREY”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  60.276,72 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.468,41 (IVE engadido)

 

 

 

 

 

ADXUDICACIÓN OBRAS POS 2016

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ESTRADA LOCAL DE N-634 A VEIRAN E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 46.619,73.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN:46.619,73 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ INTERIORES EN CIMADEVILA (SAN MAMEDE) E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 33.272,77.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN:33.272,77 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ESTRADA LOCAL DE N-547 A IGREXA DE SAN BREIXO (FERREIROS) E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 54.777,35.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 54.777,35 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ESTRADA LOCAL DE SANTISO A AREA RECREATIVA DA MAGDALENA E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 40.972,78.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 40.972,78 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ESTRADA LOCAL DE  CAMPO A TARROEIRA (BUDIÑO) E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 40.095,44.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 40.095,44.-€  (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ESTRADA LOCAL DE  A BUGALLEIRA A RABAL DE ABAIXO  E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 65.777,08.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 11/08/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 65.777,08.-€  (IVE engadido)

 

PLAN MARCO 2016

CAMIÑO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE ESTRADA DA IGREXA A CRUZ DE PEDRA (LARDEIROS) E OUTROS

1.- Entidade adxudicadora.

a)Organismo: Concello de O Pino.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2.- Obxecto do contrato: CAMIÑO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE ESTRADA DA IGREXA A CRUZ DE PEDRA (LARDEIROS) E OUTROS.

Plan Marco: mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016,

cofinanciado con Feader ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020 (Expediente nº PM16-

0304302A-0270).

CPV: 45233222-1 (Traballos de pavimentación e asfaltado).

3.- Prazo de execución: 2 meses.

4.- Tramitación e procedemento de adxudicación.

4.a) Tramitación: ordinaria.

4.b) Procedemento: negociado.

5.- Orzamento de licitación: 74.682,00 euros + 15.683,22 (IVE)= 90.365,22 (TOTAL)

6.- Garantía provisional: Non se esixe.

7.- Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.

8.- Presentación das ofertas: 8 días naturais contados dende o día seguinte á

publicación deste anuncio no Perfil do Contratante.

9.- Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de O Pino ou oficina de correos.

Comunicación do envío por medio da oficina de correos:

Enderezo do concello: Rúa do Concello S/N, Pedrozo, Arca, 15821-O PINO

Correo electrónico da entidade contratante: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

10.- Información: Perfil do contratante: www.concellodeopino.com

PREGO CLAUSULAS: DEPUTACIÓN DE A CORUÑA


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (PROXECTO.pdf)PROXECTO.pdf 8194 Kb
Download this file (SKMBT VALORACIÓN PLAN MARCO.pdf)SKMBT VALORACIÓN PLAN MARCO.pdf 725 Kb
Download this file (SKMBT_PREGO.pdf)SKMBT_PREGO.pdf 17228 Kb

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E ROZA DE PISTAS

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria que tivo lugar o día 6 de maio de 2016, acordou:
1º.- Aprobar o expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade do servizo de conservación, mantemento e roza de pistas.
2º.-Autorizar o gasto potr importe de cincuenta mil sesicentos vintecinco euros (50.625,00.-€) e  dez mil seiscentos trinta e un euros con vintecinco céntimos (10.631,25.-€) de IVE, con cargo á aplicación orzamentaria 453.227,99 do vixente orzamento municipal.
3º.-Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas  que rexerán o contrato de servizos por procedemento negociado sen publicidade.
4º.-Solicitar ofertas ás seguintes empresas:

 - OBRAS Y VIALES DE GALICIA .

- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES ARINES SL

- ALCOMTE GALICIA SL

5º.- O prazo para a presentación de ofertas será de 10 días naturais.

Estás en Efforts Contractor Profile

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information